Demo Fixed Asset Web-Application Add New
NoUserIdCopy_rightDepartmentAddressCpUserEditDel
1 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองบริหารงานพัสดุ กองคลัง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ซอยทานสัมฤทธิ์ 18 ติวานนท์ 38 , ถนนติวานนท์, ตำบลท่าทราย 400
2 2 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองบริหารงานพัสดุ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ซอยทานสัมฤทธิ์ 18 ติวานนท์ 38 , ถนนติวานนท์, ตำบลท่าทราย 500